Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych  dostępne są dla zainteresowanych na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku oraz w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Słupsku. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. ukończyła 25 lat życia;

3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

4. daje rękojmię należytego  wykonywania obowiązków biegłego;

5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi);

2. życiorys;

3. kwestionariusz osobowy;

4. odpis dyplomu;

5. inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji);

6. opinia i zgoda zakładu pracy.

 

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Słupsku, pokój nr 1.8, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, tel. 59 84 69 448.

 

Decyzję o ustanowieniu biegłym lub odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku .

 

 

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi